image
imageimage


GARANTIJAS SAISTĪBAS

Saunum produktu vispārīgie garantijas nosacījumi:

Ar Saunum aprīkojuma garantiju Saunum garantē, ka precei nebūs materiālu un ražošanas defektu noteiktu laiku pēc iegādes datuma. Ja garantijas laikā ierīcei rodas defekts nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai nekvalitatīvas montāžas dēļ, Saunum ieteiktie remonta partneri remontēs vai nomainīs ierīci vai tās bojāto daļu, neiekasējot maksu par darbu un rezerves daļām saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem. Saunum patur tiesības izlemt, vai nomainīt bojāto komponentu vai nomainīt visu ierīci pret jaunu. Nomainītās bojātās sastāvdaļas paliek Saunum īpašumā.

Garantijas noteikumi un nosacījumi:

    1. Garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar pretenziju tiek iesniegts aizpildīts uzstādīšanas akts.

    2. Ierīces garantijas laiks, to lietojot privātā pirtī, ir divi (2) gadi.

    3. Ierīces garantijas laiks, to lietojot publiskajā pirtī, ir viens (1) gads.


Garantija neattiecas uz sekojošo:

    1. kārtējām apkopēm, ierīces tīrīšanu un sastāvdaļu nomaiņu normāla nolietojuma dēļ;

    2. ierīces pielāgošanas vai pārveidošanas gadijumos, lai to izmantotu mērķiem, kas nav norādīti lietošanas instrukcijā;

    3. ar transportu saistītiem riskiem;

    4. bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas dēļ;

    5. bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas dēļ;

    6. remontdarbiem, ko veikusi puse, kas nav Saunum ieteiktais remonta partneris (apkopes partneris);

    7. nelaimes gadījumi, zibens, ūdens, ugunsgrēks, nepareiza ventilācija vai citi faktori, ko Saunum nevar ietekmēt;

    8. defektiem, kas radušies no ražotāja neieteiktu akmeņu un sāls lodīšu izmantošanas;

    9. sildelementiem un sāls lodītēm.


Ierīces apkopes instrukcijas ir norādītas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lūgums ņemt vērā! Pirts klimata ierīces elektrotīklam drīkst pievienot tikai profesionāls elektriķis saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Pirms pirts klimata kontroles ierīcas izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un glabājiet to drošā un viegli pieejamā vietā turpmākai uzziņai.